อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

รองศาสตราจารย์สมชาย ชคตระการ

ประธานอนุกรรมการ

โทรศัพท์ : 08-1842-4410

นายสัจจา วงศาโรจน์

ผู้แทน กศจ.

โทรศัพท์ : 08-1981-5420

นายนิติชัย วิริยานนท์

นายอำเภอหรือผู้แทน

โทรศัพท์ : 09-4415-2479

นางนารี คูหาเรืองรอง

ผู้แทน ก.ค.ศ.

โทรศัพท์ : 08-9200-8691

นายสมบัติ จันทร์มีชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 08-1920-6883

นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

โทรศัพท์ : 08-8358-5475

นายวิโรจน์ ผลแย้ม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

โทรศัพท์ : 08-1570-7888

นางชนัญญา ศิริวุฒิ

ครู

โทรศัพท์ : 08-1771-8412

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์

ผู้บริหารสถานศึกษา

โทรศัพท์ : 08-1193-8726

นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

โทรศัพท์ : 08-1424-2953

นายกัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

โทรศัพท์ : 09-1515-9919

นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม

ผู้ช่วยเลขานุการ

โทรศัพท์ : 08-1745-2023

นายบัณฑิต แกล้วกล้า

ผู้ช่วยเลขานุการ

โทรศัพท์ : 08-9761-0910