ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 1 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 2 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 3 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 4 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 5 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 6 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 7 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 8 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 9 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 10 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 11 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 12 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 13 / 2566

การประชุม 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 14 / 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร

ประธานอนุกรรมการ

โทรศัพท์ : 08-1864-5035

นายสัจจา วงศาโรจน์

ผู้แทน กศจ.

โทรศัพท์ : 08-1981-5420

นายนิติชัย วิริยานนท์

นายอำเภอหรือผู้แทน

โทรศัพท์ : 09-4415-2479

นางนารี คูหาเรืองรอง

ผู้แทน ก.ค.ศ.

โทรศัพท์ : 08-9200-8691

นายสมบัติ จันทร์มีชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 08-1920-6883


ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

โทรศัพท์ : 

นายวิโรจน์ ผลแย้ม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

โทรศัพท์ : 08-1570-7888

นางชนัญญา ศิริวุฒิ

ครู

โทรศัพท์ : 08-1771-8412

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์

ผู้บริหารสถานศึกษา

โทรศัพท์ : 08-1193-8726

นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

โทรศัพท์ : 08-1424-2953

นายกัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

โทรศัพท์ : 09-1515-9919

นายวิวัฒน์ สิรพัธนโภคิน

ผู้ช่วยเลขานุการ

โทรศัพท์ : 09-4468-8955

นายบัณฑิต แกล้วกล้า

ผู้ช่วยเลขานุการ

โทรศัพท์ : 08-9761-0910

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม