หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. สายงานการสอน
  1.1 สรรหากรณีปกติ

  1.2 สรรหากรณีพิเศษ

  1.3 การขอใช้บัญชี

  1.4 คุณวุฒิการศึกษา

  1.5 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

2. สายงานบริหารสถานศึกษา

3. สายงานศึกษานิเทศก์

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1. สายงานการสอน
  1.1 บรรจุ และแต่งตั้งกรณีปกติ

  1.2 บรรจุ และแต่งตั้งกรณีพิเศษ

2. สายงานบริหารสถานศึกษา

3. สายงานศึกษานิเทศก์

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1. การเลื่อนเงินเดือน

2. การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

3. เลื่อนเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิสูงขึ้น

4. กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

5. การปรับเงินเดือน

6. การให้ได้รับเงินเดือน

7. การให้ได้รับเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง

8. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

9. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ