รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการบริหารงานบุคคล 2565 สพป.ปท.1.pdf