คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง งานเปลี่ยนสายงาน ปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างลูกจ้างประจำ

งานทะเบียนประวัติ

การวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง จัดสรรอัตรากำลัง และการเกลี่ยอัตรากำลัง

การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลลกรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค. (2)

งานประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการ

การจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ