คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การขออนุญาตการลา ลาเกิน 60 วันทำการ

การขอยกเว้นทหาร

การขอยกเว้นไม่เรียกตรวจทหาร