การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการวางแผนอัตรากำลัง

O26.1 การวางแผนอัตรากำลัง .pdf

ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้ได้คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

O26.2 ด้านการสรรหาคนดี_compressed (1).pdf

ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

O26.3 ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ.pdf

ด้านการพัฒนาบุคลากร และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

O26.4 การพัฒนาบุคลากร และการยกย่องเชิดชูเกียรติ.pdf

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

O26.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

O26.6 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

O26.7 ด้านการส่งเสริมจริยธรรม.pdf